Wrocław, 17 listopada 1999 r.
Marek Natusiewicz
czlonek Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Architektury
 
Pan Jarosław Obremski
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia

1. Powodowany troską o powagę Rady Miejskiej Wrocławia zwracam się z prośbą o pilne
zbadanie zgodności procedur decyzyjnych z treścią uchwały RM z dnia 8 lipca 1999 (nr XI/379/99)  w odniesieniu do obiektu położonego przy ul.Ofiar Oświęcimskich 15.
2. Wspomniana uchwała w preambule zawiera sformułowanie: "(...) oraz art. 12 ust. 1 i 2 oraz
art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (...), a
wymieniony w sformułowaniu artykul ustawy brzmi :
 13.1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) sporządza się
obowiązkowo:
  1. jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
   (...)
 a art. 45 mówi
  ust. 1. dla obszarów, dla których zgodnie z art.13 ust. 1 istnieje obowiązek
   sporządzenia mpzp postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
   wzizt zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
3. Z posiadanych informacji wiem, że w ostatnim czasie wydano decyzję, która w swej treści
jest podstawą do działań realizacyjnych.
4. Decyzja wydana niezgodnie z treścią uchwały narusza porządek prawny w sferze
podległości Zarządu Radzie Miejskiej Wrocławia, zaś niezgodność procedur administarcyjnych z przywoływanymi artykułami ustawy czynią ją nieważną z mocy prawa co może pociągnąć
wymierne skutki finansowe ze szkodą dla budżetu miasta.

oczekując odpowiedzi zgodnie z KPA pozostaje z poważaniem

do wiadomości:
1. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
2. Wiceprezydent Andrzej Jaroch
3. Radny Henryk Macała
4. Stowarzyszenie Rodzina Polska
5. Wrocławski dziennik "Słowo Polskie"

Strona główna