PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

ul.Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
tel.(071) 44 17 47

 
Wrocław, 1 grudnia 1999 r.

 
 
BRM-071/1640/99 Pan
Marek Natusiewicz
Komisja Rozwoju Przestrzennego 
i Architektury

 
 
      W uzupełnieniu do wcześniejszego pisma z dnai 19.11. br informuję, iż w pierwotnej wersji projketu uchwały w podstawie prawnej powołano zarówno art. 12 ust. 1 i 2 jak i art. 13 ust.1. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 19994 roku. 
      W trakcie obrad na sesji Rady Miejskiej w dniu 08.07.1999 roku Wiceprezydent Andrzej Łoś zgłosił autopoprawkę do projektu o wykreślenie z podstawy prawnej art. 13 motywując brakiem uzasadnienia dla obligatoryjnego charakteru planu jak i konieczności wykonywania procedur
administracyjnych na obszarze objętym planem.
      Rada Miejska Wrocławia w wyniku głosowania podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu. Przy przygotowaniu technicznym do publikacji przez przeoczenie nie usunięto zapisu o art. 13 ust. 1 z treści uchwały i w takiej postaci
została ona zamieszczona w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia. Z chwilą ukazania się Biuletynu Pan Andrzej Łoś wskazał oczywisty błąd i zwrócił się o jego sprostowanie.
      Sądzę, że niniejsze pismo wyjaśnia Pańskie wątpliwości.
      W załączeniu przesyła wyciąg protokołu nr XI/99 z sesji Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku oraz kserokopię pisma Wiceprezydenta Andrzeja Łosia.

  
/./ 
Jarosław Obremski


WICEPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA


Pl.Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
tel. (071) 340-70-49, (071) 340-70-50
fax (071) 442149
Wrocław, 22 września 1999
SEKR.III/22/99
 
Szanowny Pan 
Jarosław Obremski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

 

    Zwracam się z prośbą o wykreślenie z podstawy prawnej Uchwały nr XI/379/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta - Rejon Rynku i Placu Solnego, artykuł 13 ust.1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r., w trybie usunięcia błędu oczywistego.
    W tej sprawie w trakcie sesji wniosłem autopoprawkę, która została przyjęta przez Radę
Miejską, jednak nie uwzględniona w publikacji uchwały w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej.
z poważaniem 

/./ 
Andrzej Łoś


z dyskusji głos Wiceprezydenta Andrzeja Łosia
... Jeszcze jedną autopoprawkę chciałby wprowadzić do podstawy prawnej, a mianowicie wykreślić słowa: "... oraz art. 13 ust. 1..." dlatego, że art. 13 ust. 1 skutkuje wstrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy, a nie ma potrzeby wstrzymania na tym obszarze decyzji administracyjnych. Jest to obszar w zasadzie zdefiniowany...."

Strona główna