1994-11-11 Recenzja n/t profesury WJ

Katowice, listopad 1994

RECENZJA

Podstawą niniejszej recenzji jest zlecenie Pana Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z dnia 14 listopada 1994 r. na opracowanie recenzji dorobku naukowo-twórczego Ryszarda Natusiewicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora. Integralną częścią zlecenia są:

 • życiorys kandydata,
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej,
 • wykaz prac naukowo-badawczych kandydata do tytułu naukowego profesora, zastosowanych w praktyce,
 • wykaz literatury eksponującej zapis graficzny autora,
 • dorobek w pracy dydaktycznej i kształcenia kadr,
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w zakresie kształcenia kadr,
 • kopia aktu mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej,
 • osobista znajomość sylwetki dr inż. arch. Ryszarda Natusiewicza, profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.

1. DANE O KANDYDACIE
Dr inż. arch. Ryszard Natusiewicz, profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej urodził się 12 lutego 1927 roku w Grodnie nad Niemnem. Studia architektoniczne ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w latach 1947-1952. Po uzyskaniu dyplomu pracuje kolejno na stanowiskach zastępcy asystenta, asystenta, starszego asystenta a następnie adiunkta – do roku 1968, kiedy to za zajęte stanowisko w czasie tzw. „wystąpień studenckich” zostaje zwolniony z Uczelni. Po dziesięcioletniej przerwie w pracy na Uczelni, zaangażowany zostaje na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach początkowo na stanowisku starszego wykładowcy a następnie po przeprowadzeniu wniosku awansowego uzasadniającego bezsporny dorobek naukowy, twórczy i dydaktyczny na stanowisku docenta etatowego. W Gliwicach na Wydziale Architektury pracuje do 1981 roku, po czym urlopowany w celu odbycia kontraktu w Algierii, powraca do pracy na Wydziale Architektury Politechniki we Wrocławiu.

W swojej działalności poza Uczelnią Ryszard Natusiewicz posiada dorobek, powszechnie uznawany jako znaczny. Syntezą jego wieloletniej pracy na polu projektowania architektonicznego jest dysertacja doktorska. W 1968 roku obronił pracę na temat „Adaptacja staromiejskiego placu Nowy Targ we Wrocławiu na współczesny zespół mieszkaniowy”. W latach od 1952 do 1981 pracował w szeregu biurach projektowych, a najdłużej w BPO „Miastoprojekt” we Wrocławiu, kolejno jako asystent, projektant i starszy projektant. Tam też uzyskał uprawnienia budowlane. Jest autorem bądź współautorem licznych projektów i realizacji architektonicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, z których należałoby wymienić:

 • Plac Nowy Targ we Wrocławiu (realizacja – współautorstwo),
 • Szkoła przy ul. Kuźniczej (realizacja),
 • Zespół mieszkaniowy przy ul. Oławskiej i Małej Obwodnicy we Wrocławiu (realizacja),
 • Biurowiec przy Placu Dominikańskim we Wrocławiu (realizacja),
 • Fragment Nowego Centrum w Oławie (realizacja),
 • Osiedle mieszkaniowe w Laskowicach Oławskich (realizacja),

Fragment Starego Miasta w Legnicy (realizacja). Za zrealizowanie placu Nowy Targ we Wrocławiu Ryszard Natusiewicz otrzymuje w latach 1958-1963 dwukrotnie zespołowe nagrody państwowe. Nadto Ryszard Natusiewicz brał udział w szeregu konkursach architektonicznych SARP, gdzie otrzymał trzynaście nagród i wyróżnień, z których wymienić trzeba:

1. I Nagrodę za projekt Domu Związków Twórczych na Rynku we Wrocławiu,
2. I Nagrodę za projekt Biurowca i Budynków przy Małej Obwodnicy we Wrocławiu,
3. IV Nagrodę za projekt dzielnicy Wrocław Południe,
4. III Nagrodę za projekt Placu Społecznego we Wrocławiu,
5. II Nagrodę za projekt Placu Dominikańskiego we Wrocławiu,
6. I Wyróżnienie za projekt Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu,
7. Wyróżnienie za projekt Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Twórczość R. Natusiewicza poza bardzo bogatą działalnością projektową przejawia się w uprawianym przez niego, niezwykle szeroko i owocnie, rysunku architektonicznym. Śladem tej formy pracy twórczej są:
wystawy autorskie kandydata (ok. 50 wystaw),
publikacje poświęcone specjalnie tej tematyce, w przeważającej mierze w postaci zwartych form wydawniczych (ok. 120 pozycji). Bardzo istotnym akcentem tej części dorobku jest bezwzględnie monografia R. Natusiewicza pt. „Rysunek Architekta”.

Ta niezwykle bogata działalność stanowi podstawę dla takiego jak obecnie wnioskowania, co zdaniem recenzującego mogło nastąpić już znacznie wcześniej, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy fakt znanej szeroko szkoły grafiki architektonicznej Ryszarda Natusiewicza. Specyficznym przejawem działalności tej szkoły, są systematycznie organizowane plenery i obozy wraz z asystentami i studentami pod kierunkiem Kandydata. Siadem tej działalności są szerokie publikacje w postaci wielu wydawnictw i wystaw. W chwili obecnej w przygotowaniu znajduje się album zawierający prace Kandydata, jego asystentów i studentów, z okresu lat od 1982 do 1992, zamykający i tę stronę znakomitej działalności Ryszarda Natusiewicza.

2.DOROBEK KANDYDATA
Ryszard Natusiewicz należy do grona architektów – twórców, których dorobek należy ocenić uwzględniając dorobek naukowo-twórczy w twórczości rysunkowej oraz w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.

2.1 Dorobek naukowo-twórczy Kandydata

Ryszard Natusiewicz, profesor nadzw. Politechniki Wrocławskiej posiada ogromny dorobek publikacyjny, świadczący o jego osiągnięciach twórczych i badawczych. Na podkreślenie zasługuje fakt łączenia doświadczenia zawodowego – twórczego, wniosków płynących z praktyki architektonicznej z ujęciami teoretycznymi. O jego pozycji twórcy badacza świadczy dorobek z okresu po mianowaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego: 

 • opracowanie zbioru określonych doświadczeń projektowych architekta, biorącego czynny udział w procesie odbudowy Wrocławia w latach 1952-92 (opracowanie pt. „Rysunek Architekta” cz. II z 1993 roku; zawartość opracowania to 236 rysunków autora na 182 stronach, zawierających naukową syntezę zapisu graficznego,
 • publikacje albumowe o zabytkach Wrocławia pt. „Wrocław w rysunkach Ryszarda Natusiewicza” (390 rysunków wraz z tekstem na 440 stron, wydanie 1993 roku),
 • publikacje albumowe na temat fundacji architektonicznych Piastów Śląskich pt. „Fundacje Piastów Śląskich w rysunkach R. Natusiewicza (156 rysunków i tekst na 440 stronach, wydanie 1993 roku),
 • publikacje albumowe dotyczące zabytków architektury polskiej i krajów śródziemnomorskich (szkicownik R. Natusiewicza z 1994 r. (760 rysunków – 836 stron),
 • publikacje z okazji 950 rocznicy założenia Opactwa w Tyńcu (50 rys. 52 strony, wydanie 1994 r.),
 • monografia rysunkowa o Jeleniej Górze i okolicach (60 rys. na 44 stronach wydanie 1993 r.),
 • publikacje i wystawa z okazji 200 rocznicy bitwy pod Racławicami (40 rys. na 44 stronach, wydanie 1994 r.),
 • monografia rysunkowa „Kościoła Gimnazjum św. Macieja” we Wrocławiu (109 rys. na 88 stronach, wydanie 1994 r.).

Ten krótki okres po uzyskaniu nominacji, bardzo bogaty w publikacje zawierające autorskie zapisy graficzne i opracowanie tekstowe świadczy, że wniosek Rady Wydziału Politechniki Wrocławskiej jest poparty przekonywującym uzasadnieniem i jest w przekonaniu recenzenta słuszny.

2.2 Twórcza działalność rysunkowa i architektoniczna

Sylwetka Ryszarda Natusiewicza i jego dorobek stanowi niezwykle przydatny charakter. Jest to rzadki przykład architekta-rysownika, notującego swoje spostrzeżenia zapisem graficznym i wyciąga z tego cenne wnioski, bardzo często publikowane. O jego bogatej i w tym zakresie działalności świadczy zbiór 36 publikacji w okresie lat 1993-1994 (tj. po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego), gdzie eksponowany jest graficzny zapis kandydata. Nadto R. Natusiewicz jest autorem bądź współautorem bogatej gamy realizacji architektonicznych we Wrocławiu. Na wyróżnienie zasługują: Dom Związków Twórczych, fragment ul. Świdnickiej, Nowy Targ oraz Szkoła przy ul. Kuźniczej, budynki usługowo- mieszkalne, biurowiec PZU, centrum Oławy, kościół w Jeleniej Górze i inne. Brał udział w 21 konkursach otrzymując 13 nagród i wyróżnień. Twórczość i działalność zawodowa to też podstawa dla poparcia wniosku o nadanie tytułu R. Natusiewiczowi.

Rekapitulacja

Znacząca pozycja dr arch. R.Natusiewicza w przodującej grupie polskich architektów, podejmujących bardzo bogatą popularyzację wartości architektonicznej, niezwykle konsekwentny charakter uprawianej przez niego pracy naukowo-twórczej oraz zaledwie dwuletni ale niezwykle bogaty w wyniki okres, bardzo wysoko ocenianej pracy dydaktycznej i organizacyjnej, po otrzymaniu mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego, są wielce korzystną podstawą przemawiającą na rzecz nadania Kandydatowi tytułu profesora, zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12.09.1990 r.

/…/ prof. Wiktor Jackiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.