1995-02-02 Recenzja n/t profesury WL

Wrocław 1995-02-02

RECENZJA
dorobku naukowo-twórczego prof.nadzw. Ryszarda Natusiewicza 
w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora

Recenzję opracowano na podstawie:

– Uchwały Rady Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z dnia 9.11.1994 r.
– Wykaz najważniejszych prac naukowo-badawczych kandydata wykonanych po ostatnim awansie naukowym,
– Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-dydaktycznej oraz w zakresie kształcenia kadr,
– Autoreferat.

Prof. nadzwyczajny dr inż. Ryszard Natusiewicz urodził się w 1927 r. w Grodnie, ukończył studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w latach 1947-1951 i uzyskał dyplom magistra inż. architekta. Od 1952 r. pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby jako zastępca asystenta, asystent, st.asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1968 r. za pracę na temat „Adaptacja staromiejskiego placu Nowy Targ we Wrocławiu na współczesny zespół mieszkaniowy”. W latach 1979-1981 był zatrudniony jako docent na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prowadził tam zajęcia z rysunku, projektowania budynków mieszkalnych oraz prace dyplomowe.

W latach 1952-1981 pracował w biurach projektowych jako starszy projektant.
Otrzymał dwie nagrody państwowe: Komitetu ds. Arch. i Urb.
Posiada Statut Twórcy nr 205.
W 1981 r. przebywa na kontrakcie w Algerii.

Od 1981 r. do chwili obecnej pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej prowadząc zajęcia z rysunku i prace dyplomowe.
Pierwszego czerwca 1993 r. Rektor Politechniki Wrocławskiej powołał go na profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na czas określony do 31 maja 1998 roku.

Działalność zawodową, naukowo-artystyczną i pedagogiczną Ryszarda NATUSIEWICZA miałem możliwość obserwować od zarania. Zadziwiał mnie zawsze wszechstronnymi zainteresowaniami a w szczególności wielką pasją do tego co czyni. W swojej pracy posługuje się wszechstronnym zasobem wiedzy humanistycznej i technicznej tak koniecznej dla naukowych i zawodowych poczynań. Zawód architekta traktuje jako swego rodzaju posłannictwo współcześnie traktowane zespolenie sztuki i techniki. Sprawiedliwie dzieli swe uczucie do sztuki i architektury. Jest autorem i współautorem wielu projektów urbanistyczno-architektonicznych we Wrocławiu i na Śląsku. Otrzymał za nie dwie nagrody państwowe i Komitetu ds. Architektury i Urbanistyki. Brał udział w 21 konkursach architektoniczno-urbanistycznych, gdzie zdobył 14 nagród i wyróżnień. Jest wysokiej miary architektem twórczym, jednym z najwybitniejszych na Wydziale Architektury. Posiada Statut Twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Jednak prawdziwą Jego miłością jest rysunek. Na tym polu uzyskał powszechne uznanie w kraju i zagranicą jako wybitnie utalentowany rysownik. Tematyką jest architektura i pejzaż miejski. Rysuje przeważnie piórem, czarnym tuszem.

Kreska rysunków oscyluje od oszczędnej, skromnej do bogatej wręcz kapryśnej, która wynika w pewnym sensie z cech rysowanego obiektu. Najbardziej wyrafinowaną staje się w rysunku obiektów i elementów barokowych. Może właśnie to jest tym czymś co nadaje rysunkom niepowtarzalne piękno i swoisty urok.

Prof. dr Ryszard NATUSIEWICZ w rysowaniu wypracował swój własny styl o niezrównanym i subtelnym wyrazie i z tego jest znany. Ostatnimi czasy podjął również udane próby w akwareli o czym świadczy zorganizowana wystawa ciesząca się powszechnym uznaniem, Narysował niesamowicie wiele. Ponad trzy tysiące rysunków, z których wiele wydano drukiem i prezentowano na licznych ekspozycjach /około 40/. Są to rezultaty wojaży krajowych, jak i zagranicznych, głównie z rejonu Morza Śródziemnego. W Jego dorobku twórczym znajduje się kilkadziesiąt opracowań monograficznych albumowych wydanych drukiem, jak: Wrocławskie Kościoły, Wrocławskie Kaplice, Architektura. Hiszpanii, Architektura Śródziemnomorska /15 albumów/, wiele z nich z tekstem własnym. Od lat sześćdziesiątych współpracuje z Wyd.Ossolineum i Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym przy opracowywaniu licznych monografii. Oto niektóre: Trzebnica, Bolków, Zamek Grodno, Zamek w Oleśnicy ponad 60 pozycji. Każda z tych monografii bogato ilustrowanych własnymi rysunkami, byłaby dla wielu historyków architektury podstawą do ubiegania się o stopień naukowy.

To świadczy o Jego nie tylko talencie, ale o ciągle „płonącym ogniu twórczym”, który nie pozwala Mu na chwilę zwolnić, odpocząć, podelektować się tym co dotychczas zrobił.
Obserwując Jego działalność od początku zawodowej, artystycznej i dydaktycznej kariery mogę stwiedzić, że potrafi On w wyjątkowo harmonijny sposób powiązać wszystko w jeden wspólny nurt.

Dydaktyka w Jego wydaniu prowadzona jest z wielkim zaangażowaniem w sposób bardzo atrakcyjny dla studentów. Dyplomy przez Niego prowadzone wyróżniają się spośród innych oryginalnością i rzetelnością. Studentom poświęca bardzo dużo czasu i troski. Stworzył całą szkołę rysunku. Zorganizował i ciągle prowadzi Koło Rysowników na Wydziale Architektury – prowadzi liczne plenery, wycieczki i wędrówki „rysunkowe” budzi w sposób nie wymuszony – naturalny, miłość do rysunku i architektury.
Rezultaty tych. usiłowań to liczne wystawy w wielu miejscowościach i we Wrocławiu. Rysunki studentów Wydziału Architektury zdobią Urzędy Gminne, klasy szkolne, pomieszczenia społeczne. Wiele z tych rysunków było publikowane w specjalnych tematycz nych albumach z obszernym tekstem.
Ten rodzaj dydaktycznej działalności jest wielce znaczący i pożyteczny nie tylko dla Wydziału, ale i Uczelni.

Wniosek końcowy

Dorobek twórczy Prof. Ryszarda NATUSIEWICZA jest ogromny. Starczyłoby go dla kilku profesorów. Dziwić tylko się można, że taki wartościowy człowiek dopiero dziś jest wysuwany na to stanowisko. Obok dorobku, talentu, szlachetnej osobowości, należy podkreślić również Jego postawę etyczną i gorący patriotyzm, co chyba jest główną przyczyną w pomijaniu Jego osoby w przeszłości.

Jego działalność twórcza i dydaktyczna, walory duchowe i intelektualne w pełni potwierdza Uchwała Rady Wydziału Architektury w sprawie pilnego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia profesora, prof.nadzw. Ryszardowi NATUSIEWICZOWI.

Jeszcze raz potwierdzam moje głębokie przekonanie, że prof.nadzw.dr Ryszard NATUSIEWICZ jest jednym z najwybitniejszych, najbardziej twórczych i ofiarnych pracowników nauki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Znany jest nie tylko w kraju, ale również w znacznie szerszym kręgu kulturowym.

Wyrażam opinię, że prof.nadzw.dr inż.arch. Ryszard NATUSIEWICZ spełnia warunki okreslone w art. 17 Ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych w brzmieniu zaktualizowanej Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.

Popieram w pełni wniosek Rady Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w sprawie nadania prof.nadzw.Ryszardowi Natusiewiczowi tytułu profesora.

/…/
Witold LIPIŃSKI
Prof.dr hab.inż.arch.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.