1987-04-11 Recenzja n/t „Rysunku Architekta” WJ

Katowice, 1987, maja,11

Redakcja wydawnictwa
Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

W uprzejmej odpowiedzi na pismo redakcji z dnia 31 marca 1987 roku przedkładam swoją wypowiedź o dostarczonym mi maszynopisie wraz z plikiem ilustracji rysunkowych w postaci tak zwanego skryptu nazwanego w zleceniu pracą Ryszarda Natusiewicz pt. „Rysunek odręczny dla architektów”.

Udzielam pełnej aprobaty akcji zamierzonego wydania drukiem omawianego Studium o umiejętności rysowania w zawodowej działalności architekta na tle twórczych osiągnięć autora.

Recenzja

 1. Praca posiada cechy pracy naukowej bowiem nadaje przekazywanym informacjom i poglądom wartości korzystne dla uzupełnienie myśli i wiedzy czytelnika.
 2. Architekt – pracownik naukowy zdobywa autorytet wśród swych słuchaczy przykładem własnej działalności, zwłaszcza w zakresie osiągnięć twórczych, których dobitnym potwierdzeniem jest zawartość opiniowanej pracy.
 3. Adekwatność podziału książki wyłożona w spisie rozdziałów dotyczy meritum pracy i stanowi dobrze zastosowane wprowadzenie do sukcesywnie prezentowanych tematów (uwagi w dalszej części recenzji).
 4. Metoda wykładu zawartości pracy polega na obiektywizacji istotnych problemów oraz ujęć argumentujących poglądy autora.
 5. Intensyfikacja treści poprawnej stylistycznie postaci pracy wymagać będzie w procesie jej poznawania skoncentrowanej uwagi czytelnika i umiejętności powrotu do mysli formułowanych na stronach poprzednio czytanych.
 6. Użyta terminologia częstokroć uzyskuje wyjaśnienia w przypisach.
 7. Praca wystrzega się powtarzania informacji, dąży do postaci zwięzłej, umiejętnie unika trybu opowiadaniowego na rzecz istotnej problematyki. Zdaniem opiniującego winna być uzupełniona – rozszerzona o omówienie dorobku twórczego Autora w dziedzinie rysunku odręcznego, zwłaszcza w oparciu o znany cykl wystaw autorskich Ryszarda Natusiewicza z Jego wypraw studialnych (w Kraju i za granicą).
 8. Dobór tytułów i podtytułów występujących w rozdziałach ma na celu przydanie im haseł łatwo zapamiętywalnych i w związku z powyższym wnoszę o zmianę tytułu z „Rysunek odręczny dla architektów” na „Rysunek architekty”. Motywuję to istota pracy, bowiem nie jest to podręcznik rysunku odręcznego, a zbiór określonych doświadczeń Autora, stanowi monografię architekta rysownika.
 9. Dobór ilustracji nadaje się w całości do przyjęcia bez zastrzeżeń. Strona graficzna ilustracji w niektórych wypadkach winna ulec ujednoliceniu – należy skorygować robione nie w charakterze pogrubienia kreski.
 10. Treść pracy, w czasie jej poznawania, nie nasuwa recenzentowi w zasadzie żadnych zastrzeżeń, natomiast w zakresie formy dyskusyjne ujęcia fragmentów zostały bezpośrednio autorowi przedstawione ustnie. Dotyczą one układu pracy: Zdaniem opiniującego – cześć I winna być uzupełniona o dwa podrozdziały cześci czwartej, oraz o podrozdział poświęcony twórczości autora niniejszej pracy; – część I bez zmian; – cześć III winna być uzupełniona o punkt (podrozdział trzeci z części I) dotyczący „Teoretycznych podstaw perspektywy”. W proponowanym układzie praca składać się będzie z trzech rozdziałów (części), a nie jak w maszynopisie dostarczonym przez Autora recenzentowi, z czterech.
 11. Przedstawiony przez Autora Tekst pracy i ilustracje zapowiadają możliwość ukazania się w druku bardzo interesującego wydawnictwa naświetlającego przykład twórczej działalności architekta, która daje obraz oby jak najpowszechniej występujący w zawodzie działalności adeptów sztuki architektonicznej. Krąg odbiorców, to wszystkie wydziały architektury w Kraju, studenci i pracownicy, łączny nakład około 5000 egzemplarzy.

/…/Wiktor Jackiewicz
prof. dr arch.
ul. XX 22 R
Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.